Obsługa Klienta: Poniedziałek – Niedziela 05:00 – 23:00
My Cart
0,00 
Regulamin

Regulamin serwisu internetowego zdrowa5.pl

Jan Seremak Marketing

Kazimierza Wielkiego 6/4

05-200 Wołomin

NIP1251750118

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik strony www.zdrowa5.pl akceptuje regulamin serwisu www.zdrowa5.pl
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług firmy SWS Krzysztof Worowski
 3. Strona dostępna jest w domenie zdrowa5.pl
 4. Posiłki wytwarzane są zgodnie ze wszystkimi wymogami Sanepidu, jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za złe samopoczucie naszych Klientów.
 5. Klientem może zostać tylko osoba pełnoletnia lub firma, zamawiająca usługę.
 6. Zdrowa5 dostarcza drogą elektroniczną fakturę VAT, jeżeli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 7. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia wiąże się z jego akceptacją.
 8. Adres dostawy to dokładny adres podany przez klienta podczas składania zamówienia wskazujący miejscowość, ulicę nr domu/mieszkania oraz kod do bramy, klatki, telefon do kontaktu dla kuriera, alternatywne miejsce pozostawienia dostawy (np. sąsiad). Firma nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony zestaw.
 9. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia
 10. Terenem dostawy jest obszar administracyjny dostawy firmy GoodSpeed. 

2. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za pośrednictwem zdrowa5.pl możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Szczegółowe informacje o dietach, posiłkach oraz ich cenach podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej diety przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 3. Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 4. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza Zamówień.
 5. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszej diety przez Klienta do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zapłać” lub innego pola akcji o równoznacznym brzmieniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie zdrowa5.pl). W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, a także następujących informacji dotyczących Usługi: zakres Usługi (w tym rodzaj diety, kaloryczność itp.), Okres Dostawy, godzinowy przedział dostaw (w tym maksymalna godzina dostawy), adres dostawy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz w razie potrzeby inne istotne wskazówki dla dostawy (np. kod do domofonu). Klient niebędący Konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę, powinien również podać nazwę firmy, numer NIP oraz adres miejsca wykonywania działalności.
 6. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie zdrowa5.pl przed dokonaniem zakupu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.6 Regulaminu oraz (3) wystawienie dowodu zakupu. Informacja o dokonanym zakupie jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym zdrowa5.pl.
 8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi paragon fiskalny bądź fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Jeśli klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT, podczas składania zamówienia ma obowiązek zaznaczenia opcji „chcę fakturę” dostępną w formularzu zamówienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.
 10. Klient ma prawo Zamówienia 1 (jednego) Produktu jako zestaw próbny, przy czym zestaw próbny może być Zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie 1 (jeden) raz – bez względu na to jaki Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego na ten adres oraz bez względu na to czy Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego przez stronę www.zdrowa5.pl lub platformę Dietly. W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio Zamawiany zestaw próbny, zamówienie nie jest przekazywane do realizacji, o czym Klient zostaje poinformowany przez Biuro Obsługi Klienta. W tym przypadku, w celu Zamówienia zestawu próbnego Klient jest proszony o wybranie i wskazanie innego adresu dostawy. Klient może dokonać Zamówienia zestawu próbnego wyłącznie składając Zamówienie bezpośrednio przez stronę www.zdrowa5.pl. Zamówienie zestawu próbnego jest możliwe telefoniczne oraz e-mailowo.

Formy Płatności

 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  • Płatności elektroniczne
  • Tpay – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://tpay.com/. Obsługą płatności zajmuje się Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-894), przy ul.plac Andersa 3/17 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 , o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:7773061579 , REGON 300878437.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 48 godzin przed rozpoczęciem Okresu Dostaw wskazanego w Zamówieniu. Opóźnienie w płatności Klienta może powodować przesunięcie Okresu Dostaw o czas powstałego opóźnienia, o czym Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

3. DOSTAWA CATERINGU

 1. Jedzenie dowozimy w godzinach między 1:30 a 8 w dzień poprzedzający rozpoczęcie diety. 
 2. Nasze posiłki dowozimy od niedzieli do piątku na terenie obszaru dowozu firmy GoodSpeed

4. ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zmiana i czasowe zawieszenie zamówienia następuje online lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia, do godziny 16:00. Zarówno klient jak i firma ma obowiązek poinformować o zawieszeniu zamówienia oraz okresie jego trwania. Po okresie zawieszenia nastąpi kontynuacja pozostałej części zamówienia we wskazanym przez zamawiającego, przynajmniej dwa dni wcześniej, terminie. Zawieszenie może trwać maksymalnie dwa tygodnie (14 dni).
 2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub online do godz. 14:00 na jeden dzień roboczy przed datą realizacji zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia wybranego pakietu w trakcie jego trwania, klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów zakupionego pakietu.
 4. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych mailowo lub telefonicznie z klientem. Zdrowa5 zastrzega, że w okresach świątecznych, długich weekendów może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym wcześniej poinformuje klientów.
 5. Czas oczekiwania na zwrot może wynosic do 20 dni roboczych

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: zdrowa5catering@gmail.com  muszą zawierać imię i nazwisko na, które została zamówiona dieta oraz opis roszczenia reklamacyjnego.
 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a klient zostanie poinformowany o zajętym przez SWS Krzysztof Worowski stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na wskazany przez klienta adres.